Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door Collectief Onderhoud bv, hierna te noemen Collectief Onderhoud bv.

1. Algemeen

Deze voorwaarden maken deel uit van elke door Collectief Onderhoud bv uitgebrachte offerte met haar tot stand gekomen abonnement met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming tussen Collectief Onderhoud bv en haar wederpartij schriftelijk is afgeweken. Indien één of meer artikelen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.

2. Andere algemene voorwaarden

Op de door Collectief Onderhoud bv te verrichten werkzaamheden is de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau 2005 (hierna RVOI) van toepassing. De RVOI kan via de website www.collectief-onderhoud.nl worden gedownload, tevens ligt de RVOI ter inzage op het kantoor van Collectief Onderhoud bv te Denekamp of kunt u deze bij Collectief Onderhoud bv aanvragen. Collectief Onderhoud bv zal de opdrachtgever, indien hij daar uitdrukkelijk om vraagt, direct kosteloos in het bezit stellen van de RVOI met eventuele bijlagen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Collectief Onderhoud bv voorwaarden en de RVOI prevaleren altijd de Collectief Onderhoud bv voorwaarden.

3. Abonnement

Een bij Collectief Onderhoud bv afgesloten abonnement wordt door de wederpartij aanvaard mits de wederpartij binnen 8 dagen na dagtekening schriftelijk (klantenservice@collectief-onderhoud.nl) verklaart af te zien van het abonnement. Een abonnement wordt gedaan op basis van de ten tijde van afsluiten van het abonnement geldende wet- en regelgeving. Indien een abonnement wordt beëindigd dan zal er een verrekening plaatsvinden op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Indien de werkzaamheden binnen het abonnement nog niet zijn uitgevoerd dan ontvangt opdrachtgever de reeds betaalde abonnementsgelden retour minus 15% van de abonnementsgelden. Indien de werkzaamheden wel zijn uitgevoerd dan zal Collectief Onderhoud BV de reeds gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.

4. Tarieven en betaling

Collectief Onderhoud bv is gerechtigd jaarlijks in januari de tarieven te wijzigen conform CBS consumentenindex.

Collectief Onderhoud bv incasseert de abonnementsgelden op de eerste dag van de maand middels de door de opdrachtgever ondertekende automatische incasso, tenzij anders overeengekomen. Het staat Collectief Onderhoud bv vrij voorschotdeclaraties te zenden. Betaling van de (voorschot) declaraties geschied binnen veertien dagen na dagtekening. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de wederpartij, zonder ingebrekestelling, in verzuim en is deze aan Collectief Onderhoud bv een rente verschuldigd ter grote van 3 % boven de wettelijke rente over het bedrag van de openstaande (voorschot)declaratie. Indien Collectief Onderhoud bv, al dan niet na rappel, geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd haar vordering uit handen te geven en is de wederpartij ook de daaraan verbonden kosten, vermeerderd met de omzetbelasting, verschuldigd. Voorts is de wederpartij alle andere kosten verschuldigd die Collectief Onderhoud bv moet maken om haar vordering te incasseren. Betalingen van de wederpartij worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan. De gehanteerde tarieven door Collectief Onderhoud voor storing en reparaties zijn inclusief BTW: Voorrijdtarief € 61,52 Maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 17:00 uur € 81,19 Maandag t/m vrijdag voor 8:00 en na 17:00 uur € 121,79 Zaterdag € 121,79 Zon- en feestdagen € 162,38 Werkvoorbereider € 102,11 Koeltechnisch specialist € 102,85

5. Samenwerking met derden

Indien Collectief Onderhoud bv, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de RVOI, samenwerkt met één of meer andere derden, zal Collectief Onderhoud bv voor het door deze derden verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover Collectief Onderhoud bv deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard. De opdrachtgever is in die gevallen verantwoordelijk voor de door deze derden aan Collectief Onderhoud bv te verstrekken gegevens. Indien Collectief Onderhoud bv in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf één of meer andere derden inschakelt, zal Collectief Onderhoud bv voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht slechts aansprakelijk zijn voor zover die derde jegens Collectief Onderhoud bv aansprakelijk is.

6. Verzekering

Om te voldoen aan het bepaalde in artikel 5 lid 8 van de RVOI, doet Collectief Onderhoud bv de aanbeveling aan de opdrachtgever om voor werken, waarvoor zulks mogelijk is, een verzekering af te sluiten. Indien een verzekering als hiervoor bedoeld wordt afgesloten, verplicht de opdrachtgever zich Collectief Onderhoud bv als medeverzekerde in de polis onder de primaire dekking op te (laten) nemen.

7. Werkzaamheden in het veld

Ten aanzien van in het veld te verrichten werkzaamheden, onderzoekingen en inventarisaties geldt dat indien betreding van percelen noodzakelijk is daarvoor door of vanwege de opdrachtgever toestemming dient te worden verleend c.q. verkregen. Eventuele schade voor Collectief Onderhoud bv, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming, is voor rekening van de opdrachtgever.

Tevens geldt dat Collectief Onderhoud bv niet aansprakelijk is voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van bij Collectief Onderhoud bv in dienst zijnd personeel en/of derden ingeschakeld door Collectief Onderhoud bv. Opdrachtgever zal Collectief Onderhoud bv vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade.

8. Gegevensverstrekking, verzending en gebruik van documenten

De opdrachtgever staat ervoor in, dat de door hem te verstrekken gegevens tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Kosten ten gevolge van vertraging in het verstrekken van deze gegevens en in het algemeen stagnatie buiten de schuld van Collectief Onderhoud bv komen voor rekening van de opdrachtgever.

Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door Collectief Onderhoud bv geschiedt voor risico van de opdrachtgever. Verzending per post zal via gewone post plaatsvinden. De door Collectief Onderhoud bv vervaardigde rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en dergelijke mogen alleen door de opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. De opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks)rapporten aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever dient Collectief Onderhoud bv te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, die zijn gebaseerd op die (onderzoeks)rapporten. Collectief Onderhoud bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruik door anderen dan de opdrachtgever, noch gebruik voor een ander doel.

9. Milieukundig bodemonderzoek

Indien de opdracht inhoudt dat Collectief Onderhoud bv milieukundig bodemonderzoek verricht, of door derde(n) laat verrichten, is artikel 16 van de RVOI steeds van toepassing, met dien verstande dat Collectief Onderhoud bv jegens de opdrachtgever en jegens derden niet aansprakelijk is voor bodemverontreinigingen die uit later onderzoek blijken aanwezig te zijn. De opdrachtgever vrijwaart Collectief Onderhoud bv voor aanspraken van derden ter zake.

10. Toezicht

Indien de opdracht inhoudt dat Collectief Onderhoud bv toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, kan Collectief Onderhoud bv alleen aansprakelijk zijn voor de perioden waarin zij dit toezicht volgens opdracht daadwerkelijk heeft gehouden.

11. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Collectief Onderhoud bv onder de RVOI is beperkt tot (maximaal) het abonnementsbedrag tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van bij Collectief Onderhoud bv in dienst zijnd personeel. In de laatstgenoemde situatie (opzet of grove schuld) is de aansprakelijkheid van Collectief Onderhoud bv beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Collectief Onderhoud bv wordt uitgekeerd. Voorts geldt dat de aansprakelijkheid van Collectief Onderhoud bv met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van de RVOI beperkt is tot de aard en omvang zoals bedoeld in de RVOI.

12. Geheimhouding

De opdrachtgever en Collectief Onderhoud bv zullen alle door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en van deze gegevens alleen gebruik maken in het kader van de uitvoering van de opdracht.

13. Personeel

De opdrachtgever verbindt zich in de periode van uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging ervan, anders dan na toestemming van Collectief Onderhoud bv, geen bij Collectief Onderhoud bv in dienst zijnd personeel of derden dat belast is met het uitvoeren van de opdracht in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen c.q. werkzaamheden te laten verrichten op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,00 exclusief btw, onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

14. Goedkeuring gegevens

Door Collectief Onderhoud bv aan de opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen ) worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

15. Bevoegdheid rechters/arbiters

In afwijking van artikel 18 van de RVOI geldt dat een eventueel geschil aangaande de door Collectief Onderhoud bv verrichte werkzaamheden dat niet langs minnelijke weg tot oplossing kan worden gebracht, wordt voorgelegd aan de gewone rechter te Arnhem, tenzij partijen arbitrage overeenkomen.

16. Tot slot

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als de AV-Collectief Onderhoud bv-2019.

Uw samengestelde abonnement

    Totaal per maand: 0

    Bestellen